O doprovázení

Naším posláním je především pomoc a podpora dětí, které nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině a zajištění bezpečného náhradního rodinného prostředí, a to prostřednictvím doprovázení, poradenství a dalších odborných služeb. Předním hlediskem činnosti doprovázení je zájem a blaho dítěte.

Příběh doprovázení očima dítěte

Příběh doprovázení očima naší sociální pracovnice Katky

Cílovou skupinou v oblasti doprovázení jsou pěstouni, poručníci a osoby v evidenci, se skutečným pobytem ve Středočeském kraji, jim svěřené děti a biologická rodina svěřených dětí. Další skupinou jsou osoby pečující, které mají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče s jinou organizací a využívají nabídku našich akcí (vzdělávací akce a pobyty pro svěřené děti).

• uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče
• nabízíme klientům vzdělávání v zákonném rozsahu 24 hodin/rok
• zajišťujeme celodenní péči o svěřené děti v rozsahu 14 dní/rok, a to ve formě pobytů pro děti
• zajišťujeme krátkodobou péči o svěřené děti
• zajišťujeme odbornou asistenci při kontaktu s biologickou rodinou dítěte
• pravidelně se osobně setkáváme s rodinou minimálně jedenkrát za dva měsíce
• nabízíme telefonické a e-mailové konzultace
• nabízíme poradenství
• zprostředkováváme odbornou psychologickou, terapeutickou a právní pomoc
• nabízíme vzdělávání pro klienty z jiných organizací

Vzdělávání osob pečujících je hrazeno ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče.

Zásady doprovázení jsou zejména:

Důvěra – dbáme na to, aby mezi pracovníkem a klientem fungoval vztah založený na důvěře

Respekt – respektujeme jedinečnost každého klienta i jeho rodiny bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení

Profesionalita – doprovázení vykonávají kvalifikovaní pracovníci, kteří dbají o svůj profesní rozvoj

Individuální přístup – pracovníci respektují individuální potřeby klientů a jejich rodin při řešení konkrétních situací

Diskrétnost – pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí a bez souhlasu klienta nejsou žádné informace poskytovány třetím osobám – výjimkou je poskytování informací, které stanovuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách nebo zvláštní zákon, či vyžádání informací orgány činnými v trestním řízení a soudy dle § 8 trestního řádu; klient je o poskytnutí těchto informací vždy informován

Připravujeme:

Vzdělávací semináře na míru

Pobytové a jednodenní vzdělávací semináře

Vícedenní pobyty pro děti se zajištěním celodenní péče – Připravujeme!

Online webináře

Všechny vzdělávací akce mohou využít zájemci z celé České republiky.

Máte-li zájem o bližší informace, kontaktujete nás:

Bc. Dana Zahradníčková, DiS.
vedoucí agendy pěstounské péče, sociální pracovnice
tel.: 604 887 935
e-mail: rodiny@leccos.cz

Bc. Kateřina Valášková
sociální pracovnice
tel.: 728 401 322
e-mail: katerina@leccos.cz

Věra Chamradová
vzdělávání a pobyty
tel.: 734 108 096
e-mail: vera@leccos.cz

LECCOS, z. s. je osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. Jako pověřená osoba uzavírá DOHODY O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE v rámci Středočeského kraje.

Připomínky a stížnosti