O pěstounské péči

Pěstounství neboli pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče
v České republice, při které pěstoun o dítě osobně pečuje a je zodpovědný za jeho výchovu. Pěstounská péče je upravena občanským zákoníkem a zákonem
o sociálně-právní ochraně dětí. O svěření dítěte do pěstounské péče rozhoduje soud. Tuto formu náhradní rodinné péče rozhodne soud, pokud o dítě nemůže pečovat žádný z rodičů ani poručník. Takto rozhoduje na dobu, po kterou trvá překážka bránící rodičům v osobní péči o dítě.  Z právního hlediska ale mezi pěstounem a dítětem nevzniká takový poměr, jaký je mezi rodiči a dítětem, tak jak je tomu v případě osvojení. Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech a nemá k dítěti vyživovací povinnost. K výkonu mimořádných záležitostí (např. vyřízení cestovního dokladu) musí požádat o souhlas zákonného zástupce dítěte (zpravidla biologického rodiče dítěte), případně soud. Jedině soud může rozhodnout o zrušení pěstounské péče. Může tak učinit pouze ze závažných důvodů, vždy ale musí pěstounskou péči zrušit v případě, že o to požádá pěstoun. Pěstounská péče zaniká nejpozději, nabude-li dítě plné svéprávnosti, jinak jeho zletilostí.

Pěstounem se může stát ten, kdo skýtá záruky řádné péče, má bydliště na území České republiky a souhlasí se svěřením dítěte do pěstounské péče. Pěstounem může být fyzické osoba (osoba, která žije sama bez partnera; jeden z partnerů, kteří nejsou sezdáni; jeden z registrovaných partnerů) nebo manželský pár. Dítě může být svěřeno i do pěstounské péče svých příbuzných. 

Proces zprostředkování a svěření dítěte do pěstounské péče

Podání žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v místě trvalého pobytu žadatele (v případě manželů v místě trvalého pobytu jednoho z nich).

Posuzování žadatelů obecním úřadem obce s rozšířenou působností – obecní úřad provede sociální šetření v rodině žadatelů v místě jejich faktického bydliště. Po shromáždění potřebné dokumentace (zpráva o zdravotním stavu, majetkových poměrech atd.), postoupí žádost příslušnému krajskému úřadu. K žádosti připojí své stanovisko.

Posuzování žadatelů krajským úřadem – krajský úřad zajistí psychologické vyšetření žadatelů a posouzení jejich žádosti posudkovým lékařem. Odborné posouzení žadatelů se zaměřuje především na charakteristiku jejich osobnosti, na jejich psychický a zdravotní stav s ohledem na předpoklad k výchově dítěte. Též se posuzuje motivace žadatelů, která vedla k podání žádosti o svěření dítěte do pěstounské péče, kvalita jejich vztahů a stabilita jejich rodinného prostředí. Mimo jiné se také zjišťuje postoj ostatních členů rodiny k přijetí dítěte do této formy náhradní rodinné péče. Přípravu zájemců o náhradní rodinnou péči zajišťuje Krajský úřad prostřednictvím pověřených osob. Jde o speciální školení pro náročnou práci s dětmi s nejrůznějšími specifickými potřebami. Záleží na typu náhradní rodinné péče, jak dlouho tato příprava trvá. Je celkem běžné, že zájemce čeká na status pěstouna 1 – 2 roky. Jakmile je proces u konce a zájemce splnil všechny potřebné náležitosti dle zákonných norem, získal tak status žadatele a je zařazen do evidence žadatelů krajského úřadu.

Rozhodnutí o zařazení nebo nezařazení do evidence – na základě poznatků z předchozího odborného posouzení vydá krajský úřad správní rozhodnutí o zařazení nebo nezařazení žadatelů do své evidence pěstounů pro účely zprostředkování náhradní rodinné péče. V případě nesouhlasu žadatelů s výsledkem rozhodnutí existuje možnost odvolání.

Výběr rodiny pro dítě – krajský úřad vede také evidenci dětí, jejichž situace vyžaduje svěření do pěstounské péče. Výběr rodiny pro konkrétní dítě se odvíjí od potřeb dítěte a od schopnosti budoucích pěstounů tyto potřeby naplnit.

Navazování kontaktu s dítětem – vybraná rodina je krajským úřadem oslovena, podrobně seznámena se situací a dokumentací dítěte a následně je jí zprostředkován osobní kontakt.

Od roku 2006, kdy byl uzákoněn nový institut pěstounské péče, existují dvě formy:

Pěstounská péče dlouhodobá – péče je koncipována jako stabilní a dlouhodobé opatření. Oficiálně končí dosažením zletilosti dítěte, ale ve funkčních pěstounských rodinách mají přijaté děti pozici velmi podobnou vlastním dětem a zůstávají často tak dlouho, až dostudují nebo získají práci a osamostatní se. Je možné dětem propůjčit (pouze se souhlasem biologických rodičů) příjmení pěstounů.

Pěstounská péče na přechodnou dobu – institut „pěstounské péče na přechodnou dobu“ bývá někdy označován pojmem „profesionální pěstounská péče“. Oběma pojmy je míněn tentýž model pěstounské péče. Jde o rodinnou individuální formu péče, státem podporovanou, která by měla být nezletilým dětem poskytována po nezbytně nutnou, relativně krátkou dobu v domácnostech pěstounů. Jedná se tedy o dočasnou péči o děti (maximálně 1 rok), u kterých je vysoká pravděpodobnost rychlého trvalého řešení – buď jiné formy náhradní rodinné péče, nebo návratu do původní rodiny. Pěstounská rodina je od začátku připravována na brzký odchod dítěte. Výhodou pěstounské péče na přechodnou dobu je, že dítě nemusí trávit žádný čas v ústavech a dětských domovech a významně se tím snižuje riziko syndromu citové deprivace. Protože jedním z cílů pěstounské péče na přechodnou dobu je dosažení pobytu dítěte v rodinném prostředí od co nejnižšího věku. Dítě si potřebuje zažít vztah s primárně blízkou osobou, protože tento vztah je pro dítě vodítkem k pocitu životní jistoty, který je důležitý pro absenci nedůvěřivosti, citového oploštění, úzkostných stavů, duševních onemocnění a obtíží v sociálních kontaktech v  životě dítěte.

Od ledna 2022 je rozlišována zprostředkovaná pěstounská péče a nezprostředkovaná pěstounská péče.

Zprostředkovaná pěstounská péče je taková péče, kdy je krajským úřadem vybrán vhodný pěstoun pro konkrétní dítě a pěstounům je doručeno oznámení o vhodnosti stát se pěstounem vybraného dítěte. U nezprostředkované pěstounské péče tento akt výběru pěstouna prostřednictvím krajského úřadu chybí. V případě nezprostředkované pěstounské péče se jedná převážně o situace, kdy o dítě pečují prarodiče, jiní příbuzní nebo osoby dítěti blízké.

Typy dávek pěstounské péče

  • příspěvek při převzetí dítěte
  • příspěvek na úhradu potřeb dítěte
  • odměna pěstouna
  • příspěvek při pěstounské péči
  • příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla,
  • příspěvek při ukončení pěstounské péče

Nárok na odměnu mají osoby pečující a osoby v evidenci, které vykonávají tzv. zprostředkovanou pěstounskou péči (pěstouni a pěstouni na přechodnou dobu). Příspěvek při pěstounské péči je poskytován při výkonu nezprostředkované pěstounské péče (pěstouni prarodiče, příbuzní a jiné blízké osoby, osobně pečující poručníci).

Další informace o dávkách pěstounské péče a o výši jednotlivých příspěvků jsou na webových stránkách MPSV a Úřadu práce ČR.