Přání, připomínky a stížnosti

Kdokoli může podat připomínku nebo stížnost na kvalitu a způsob poskytování služeb organizace LECCOS, z. s.

Každý uživatel služby je informován o způsobech podání a vyřizování připomínek a stížností při uzavírání Smlouvy o poskytování sociální služby.

Připomínku nebo stížnost může podat uživatel služby/klient (i nezletilý), rodinný příslušník a další osoby. Pokud je stížnost podána anonymně, je odpověď na tuto stížnost vyvěšena na místě k tomu určeném (webové stránky) po dobu 2 měsíců.

Připomínku nebo stížnost je možné podat:
písemně na adresu sídla spolku, Nám. Arnošta z Pardubic 31, 282 01 Český Brod
e-mailem na adresu jana@leccos.cz telefonicky nebo ústně, a to jakémukoli pracovníkovi LECCOS, z. s., včetně dobrovolníků.

Dále je možné obrátit se na nadřízené pracovníků:

Předsedkyně a manažerka, vedoucí služeb Sanace rodin, SASRD a služeb pro děti a mládež, Programy primární prevence
Mgr. Jana Kratochvílová
tel.: 733 118 796
e-mail: jana@leccos.cz

Vedoucí NZDM Klub Zvonice – pověřena dočasně vedením
Mgr. Gítha Ruthová
tel.: 606 780 653
e-mail: githa@leccos.cz, zvonice@leccos.cz

Vedoucí NZDM Klub Zvonice Poděbrady
Mgr. Erika Elizabeta Šťastná
tel.: 725 302 357
e-mail: erika@leccos.cz

Vedoucí služeb pro pěstounské rodiny
Bc. Dana Zahradníčková, DiS.
tel.: 604 887 935
e-mail: rodiny@leccos.cz

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor sociálních věcí, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Kancelář veřejného ochránce práv
Údolní 39, 602 00 Brno
tel.: 542 542 888,
e-mail: podatelna@ochrance.cz

Ministerstvo práce a sociální věcí České republiky
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
tel.: 221 922 396

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ PŘIPOMÍNEK A STÍŽNOSTÍ
Pracovník, kterému byla podána připomínka/stíž­nost, neprodleně informuje klíčového pracovníka klienta, vedoucího programu a předsedkyni. Vedoucí programu ručí za evidenci připomínek a stížnosti.
Předsedkyně schvaluje způsob řešení připomínky/stíž­nosti a určí osobu, která bude za vyřízení odpovídat. Stížnost na předsedkyni/ manažerku organizace je postoupena kontrolní komisi spolku.
Stížnost je vyřízena stejnou formou jakou je podána. Pokud je stížnost podána anonymně, je odpověď na tuto stížnost vyvěšena na místě k tomu určeném po dobu 2 měsíců (nástěnka, webové stránky LECCOS, z.s.) V případě, že připomínka/stížnost obsahuje osobní údaje, nelze zveřejnit odpověď veřejně.

Pokud není stěžovatel s tímto řešením spokojen, je připomínka/stížnost předána vyššímu orgánu.
Připomínka/stížnost se řeší neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od podání.
Připomínky a stížnosti jsou pro pracovníky zdrojem podnětů pro jejich další rozvoj a zvyšování kvality služeb.