Připomínky a stížnosti

Jak podat připomínku nebo stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služeb  

Klient může podat připomínku nebo stížnost na kvalitu a způsob poskytování služeb organizace LECCOS, z. s. Klient je informován o způsobech podání a vyřizování připomínek a stížností při uzavírání Dohody o výkonu pěstounské péče. 

Připomínku/stížnost je možné podat písemně na adresu sídla spolku, Nám. Arnošta z Pardubic 31, 282 01 Český Brod, dále e-mailem na adresu  rodiny@leccos.cz, telefonicky na č. 604 887 935 nebo ústně Daně Zahradníčkové, vedoucí agendy pěstounské péče. 

Připomínku nebo stížnost může podat klient. Pokud je připomínka/stížnost podána anonymně, je odpověď na tuto připomínku/stížnost vyvěšena na místě k tomu určeném (webové stránky) po dobu 2 měsíců.

Dále je možné obrátit se na nadřízené pracovníků: 

Předsedkyně a manažerka, vedoucí služeb Sanace rodin, SASRD a služeb pro děti a mládež, Programy primární prevence 
Jana Kratochvílová 
tel.: 733 118 796 
e-mail: jana@leccos.cz 

Kontrolní komise LECCOS, z. s. 
e-mail: kontrolnikomise@leccos.cz 

Krajský úřad Středočeského kraje 
Odbor sociálních věcí, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Úřad práce v Příbrami 
podatelna.pb@upradprace.cz
Nám. T. G. Masaryka 145, 261 01 Příbram, tel. 800 779 900 

Kancelář veřejného ochránce práv 
Údolní 39, 602 00 Brno 
tel.: 542 542 888, 
e-mail: podatelna@ochrance.cz 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 
tel.: 221 922 396 

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ PŘIPOMÍNEK A STÍŽNOSTÍ 

1. Pracovník, kterému byla podána připomínka/stížnost, neprodleně informuje klíčového pracovníka klienta, vedoucího programu a předsedkyni. Vedoucí agendy pěstounské péče ručí za evidenci připomínky/stížnosti. 

2. Předsedkyně schvaluje způsob řešení připomínky/stížnosti a určí osobu, která bude za vyřízení odpovídat. Připomínka/stížnost na předsedkyni/manažerku organizace je postoupena kontrolní komisi spolku. 

Připomínka/stížnost je vyřízena stejnou formou, jakou je podána. Pokud je připomínka/stížnost podána anonymně, je odpověď na tuto připomínku/stížnost vyvěšena na místě k tomu určeném po dobu 2 měsíců (nástěnka, webové stránky LECCOS, z. s.) V případě, že připomínka/stížnost obsahuje osobní údaje, nelze zveřejnit odpověď veřejně. 

3. Pokud není stěžovatel s tímto řešením spokojen, je připomínka/stížnost předána vyššímu orgánu. 

4. Připomínka/stížnost se řeší neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od podání. 

Připomínky/stížnosti jsou pro pracovníky zdrojem podnětů pro jejich další rozvoj a zvyšování kvality služeb.