Standardy služby SASRD

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Poslání:

Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytují rodinám s dětmi z Českobrodska, Kolínska, Říčanska a Poděbradska podporu a pomoc při řešení problémů spojených s péčí o děti, jejich výchovou, vzděláváním a se zdravým fungováním rodinných a společenských vztahů.

Cíle služby:

 • vzdělávat rodiče v oblasti výchovy dětí, hospodaření, vedení domácnosti a dalších dovedností
 • podporovat děti v upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností, vedoucích k dobrému začleňování do kolektivů a do společnosti
 • podporovat rodiče v rodičovských kompetencích a dovednostech vůči dětem
 • pomáhat rodičům při jednání na úřadech, školách, školských zařízeních a dalších institucích
 • zprostředkovávat členům rodin kontakt se společenským prostředím
 • rozvíjet a udržovat osobní a sociální schopnosti a dovednosti eliminující sociální vyloučení rodin nebo jejich jednotlivých členů
 • pomáhat rodinám při vyřizování běžných záležitostí
 • pomáhat při obnovení nebo upevňování kontaktu s rodinou
 • podporovat rodiny s dětmi, při zvládání obtížných životních situací, které mohou mít negativní vliv na zdravý vývoj dětí a fungování rodiny

Zásady poskytování služby:

 • služby jsou poskytovány bezplatně
 • služby respektují lidskou důstojnost a práva klienta
 • služby podporují rozvoj klientů
 • služby jsou poskytovány odborníky
 • pracovníci zachovávají mlčenlivost a diskrétnost
 • pracovníci při poskytování služby respektují právo klienta na volbu
 • pomoc vychází z individuálních potřeb klientů

Okruh osob, kterým je služba určena:

Služba je určena pro rodiny s dětmi ve věku od narození do 26 let z Českého Brodu a okolních a spádových obcí, jejichž členy lze zároveň označit za

 • Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • Osoby v krizi
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením

  NEBO
 • ocitly se v obtížné životní situaci, jejíž řešení nezvládnou vlastními silami
 • cítí potřebu řešit problémy spojené s rodičovstvím, výchovou a péčí o děti a zdravým fungováním rodiny

Služba není určena pro bezdětné rodiny nebo jednotlivce starší 26 let.