Webové stránky jako informační portál a nástroj komunikace

Dárce: Fondy EHP a Norska
Program: Active Citizens Fund
Období realizace: 9/2021-8/2022

Cíl projektu:
Postavit moderní webové stránky pro naši organizaci. Cílem je, aby sloužily jako informační portál a komunikační platforma s klienty, úřady, spolupracujícími organizacemi, donátory a dobrovolníky. Stávající web takové možnosti nedává, je zastaralý, pro cílové skupiny nekomfortní. Výsledkem projektu bude přehledná prezentace toho, jak naplňujeme naše poslání a jaké poskytujeme služby, propojená s dalšími digitálními aplikacemi. Takový systém pomůže zjednodušit a zrychlit předávání informací a komunikaci i díky optimalizaci pro další zařízení a klientům zajistí pohodlný přístup.

Website as an information portal and communication tool

Donor: The EEA and Norway Grants
Programme: Active Citizens Fund
Grant period: 9/2022-8/2022

As part of the project, we will get a modern website. The goal is to serve as an information portal as well as a communication platform between us and our clients, authorities, cooperating organizations, donors and volunteers. The existing website does not provide such possibilities, it is outdated and uncomfortable for target groups. The result of the project will be a clear presentation of our mission and services provided, connected with other digital applications. This system will help simplify and speed up the transfer of information and communication, thanks to optimization for other devices and provide clients with convenient access.

Kontaktní osoba v projektu:
Dita Nekolná 728 067 496 dita@leccos.cz

„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“

“The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.”