Cesta k efektivitě

Dárce: Fondy EHP a Norska
Program: Active Citizens Fund
Období realizace: 10/2022-8/2023

Cíl projektu:
Cílem projektu je zdokonalit a zefektivnit řízení projektů a činností organizace a fundraisingu. V průběhu roku realizujeme v 6 různých službách až 20 projektů různého rozsahu. Abychom mohli služby poskytovat kvalitně a kontinuálně, je třeba projekty efektivně řídit, a také finančně zajistit. Tyto činnosti kladou velké nároky na management organizace i vedoucí služeb. Chceme využít možnosti digitálních služeb pro efektivnější řízení práce a fundraisingu. Lidé na vedoucích pozicích a v operativě se budou moci vice věnovat zkvalitnění přímé práce, péči o lidské zdroje nebo rozvoji organizace.

Way to work efficiency

Donor: The EEA and Norway Grants
Programme: Active Citizens Fund
Grant period: 10/2022-8/2023

The aim of the project is to improve and streamline the management of projects and other activities of the organization and fundraising.We implement up to 20 projects in six different services, during the year. In order to be able to provide services in a high-quality and continuous manner, it is necessary to manage projects efficiently and also to secure them financially. These activities place great demands on the organization’s management and service managers. We want to use the possibilities of digital services for more efficient work management and fundraising implementation. People in management positions and in operations will be able to pay more attention to improving direct work with clients, caring for human resources or further development of the organization.

Kontaktní osoby projektu:
Jana Kratochvílová, 733 118 796, jana@leccos.cz
Dita Nekolná, 728 067 496, dita@leccos.cz

„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“

“The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.”