Poslání a cíle NZDM

Klub Zvonice nabízí dětem a mládeži od 6 do 26 let prostor pro trávení volného času, podporu jejich aktivit a pomoc v obtížných životních situacích.

Poslání NZDM Klub Zvonice:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice, registrovaný poskytovatel sociální služby, nabízí dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let z Českého Brodu a Poděbrad, kteří nemohou, nechtějí nebo neumí využívat jiné aktivity, program služeb, zaměřený na volný čas, vzdělávání a poradenství ve vztazích a jiných osobních záležitostech. Tyto služby podporují jejich začlenění mezi ostatní vrstevníky.

Cíle NZDM Klub Zvonice:
– zlepšit kvalitu života cílové skupiny
– aktivizovat tvůrčí potenciál cílové skupiny, asistovat při realizaci svépomocných aktivit vycházejících z nápadů cílové skupiny, rozšiřovat životní příležitosti klientů (umožnit jim okusit zážitky, které by jinak nezažili, – rozšířit zkušenosti a pozitivní dovednosti)
– nízkoprahovým způsobem poskytovat potřebným dětem a mládeži sociální pomoc a asistenci, zprostředkovat řešení problémů, které hrozí z vyhrocení různých společenských konfliktů
– předcházet/ome­zit/zabránit sociálně patologických jevům, které se v rámci cílové skupiny vyskytují
– zmírnit nebezpečí vyplývající z komplikovaných životních událostí (rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, časté stěhování, školní problémy), konfliktních společenských situací (delikventní činnost) a negativních zkušeností (zanedbávání a týrání v dětství, sexuální zneužívání, návykové látky)

Služby poskytované NZDM Klub Zvonice (dle Zák. 108/2006 Sb. o sociálních službách):
– výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
Služby jsou poskytovány zdarma a anonymně.

Cílová skupina:
Neorganizované děti a mládež ve věku 6 až 26 let, které se pohybují v lokalitě měst Český Brod, Poděbrady a v jejich okolí, jejichž vývoj by mohly ohrozit nebo ohrožují:
– komplikované životní události: rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, časté
– stěhování, školní problémy
– konfliktní společenské situace: delikventní činnost, generační konflikty, konflikty v lokalitě
– negativní zkušenosti: konflikty ve vrstevnických skupinách, zneužívání, návykové látky,
– problémy spojené s dospíváním

Principy poskytovaných služeb:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice se hlásí k těmto základním principům:
– poskytování služeb dle etického kodexu sociální práce
– dodržování práv klientů
– respektování volby klientů
– individuální přístup ke každému klientovi
– zapojení klientů do tvorby obsahu i formy služby
– flexibilita služby dle potřeb klientů
– fungování služby dle standardů NZDM

Pracovníci NZDM Klub Zvonice se řídí Etickým kodexem NZDM Klub Zvonice, jehož základem je Etický kodex sociálních pracovníků ČR.