Historie LECCOS

Nezisková organizace LECCOS, z. s. vznikla 26. 7. 2000.

Za zdmi u evangelického kostela v českobrodském parku se scházely party dětí a mládeže, které sem chodily kouřit, pít alkohol, ale také experimentovat s drogami. Tato situace přiměla zakladatelky naší neziskové organizace k tomu, aby dětem nabídly jinou alternativu trávení jejich volného času. Na podzim roku 2000 byl ve věži u kostela Nejsvětější Trojice otevřen klub pro děti a mládež s názvem Márnice. Věž v minulosti, v době kdy kolem kostela býval hřbitov opravdu sloužila jako márnice, později jako zvonice. Klub fungoval díky dobrovolné činnosti jeho zakladatelek a farního sboru Českobratrské církve evangelické, který našemu sdružení pronajal prostory zvonice za symbolickou 1 korunu ročně.  Naše sdružení společně s ČCE získaly v grantových řízeních finance na rekonstrukci budovy a také prostředky na činnost v dalším roce. Koncem roku 2002 zrekonstru­ované prostory začala využívat skupina maminek na MD a RD a v lednu roku 2003 začalo fungovat jako klub pro maminky s dětmi mateřské centrum Kostička. Koncem roku se MC Kostička stalo členem celorepublikové Sítě mateřských center.

Činnost v Klubu Márnice se mezitím rozvinula na pravidelných pět odpolední v týdnu a nabízela aktivity v tanečním, hudebním, výtvarném, sportovním, gastronomickém nebo doučovacím klubu. Provoz klubu byl zajišťován dobrovolnicky. Od září roku 2003 jsme získali finance na koordinátora, zaměstnance sdružení, který byl v klubu přítomen každé odpoledne a tým klubu se začal profesionalizovat. Na podzim téhož roku došlo k přejmenování klubu Márnice na klub Zvonice.

V roce 2003 se našemu sdružení a zejména maminkám z MC Kostička podařilo získat potřebné finance na vybudování dětského hřiště v parku. V roce 2004 bylo hřiště dokončeno a předáno do správy MÚ.

Omezené prostory věže začaly díky velké návštěvnosti limitovat činnost mateřského centra a klubu pro mládež. Myšlence vlastních prostor pro mateřské centrum byli otevřeni i zástupci města Český Brod. V průběhu let 2006 – 2007 se díky MěÚ Český Brod, dalším sponzorům a dobrovolníkům především z řad rodičů podařilo zrekonstruovat dům č.p. 12 na náměstí Arnošta z Pardubic. Otevřením nových prostor v září 2006 jsme program mateřského centra mohli rozšířit na pět dní v týdnu a dát prostor více rodinám s dětmi útlého věku.

V témže roce získalo naše sdružení kancelář pro administrativu, která nám umožnila také rozvoj v oblasti public relations a fundraisingu. Zapojili jsme se do rozvoje města a našeho regionu a stali jsme se jedním ze zakládajících členů o. p. s. Pošembeří. Začali jsme se podílet na tvorbě strategického plánu města i na komunitním plánu sociálních služeb.
Významným krokem v roce 2007 byl přerod Klubu Zvonice na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, dle zákona o sociálních službách a jeho registrace.

Týmy NZDM Klub Zvonice a rodinného centra Kostička se dále profesionalizovaly a v roce 2012 jsme zaregistrovali novou sociální službu pro rodiny s dětmi – Sociálně aktivizační služby. Zároveň jsme zavedli program Sanace rodin, který je založen na spolupráci s Orgánem sociálně právní ochrany dětí a ohroženými rodinami. Prostory pro poskytování služeb jsme rozšířili o Poradnu pro rodiny. Protože jsme měli za sebou mnoho let zkušeností, začali jsme je předávat prostřednictvím seminářů dalším organizacím.

Rok 2012 byl také prvním rokem, kdy jsme začali pořádat pravidelnou Benefici pro LECCOS. Tato fundraisingová akce se stala tradicí a každý rok v listopadu se na ni mohou naši příznivci těšit.

Od roku 2014 se naše občanské sdružení, na základě legislativních změn, stalo zapsaným spolkem. Zároveň došlo ke sloučení s Občanským sdružením Generace, jehož počinem v našem městě bylo vybudování Domova pro seniory ANNA. Tím jsme převzali i další téma – propojení generací. Toto téma naplňujeme ve společných programech NZDM Klub Zvonice, RC Kostička a Domova pro seniory ANNA.

V roce 2014 jsme začali poskytovat další služby: Programy primární prevence na základních školách navazovaly a doplňovaly naši preventivní činnost s dětmi a mládeží. Další službou bylo doprovázení pěstounských rodin, související pořádání vzdělávacích akcí pro pěstouny a realizace pobytů pro děti z pěstounských ro­din.

V roce 2015 jsme přišli o prostory zvonice v parku, kde jsme provozovali NZDM. Sbor ČCE již nám neprodloužil smlouvu o pronájmu. Město nám poskytlo ve spolupráci s fotbalovým oddílem klubovnu Na Kutilce, kterou jsme začali od června využívat. V roce 2016 město podalo žádost o rekonstrukci objektu bývalé kotelny v areálu nemocnice na NZDM. Projekt byl zrealizován a od roku 2018 je služba přestěhována do těchto nových, funkčních a vyhovujících prostor. Od září 2018 jsme na žádost města Poděbrady také otevřeli NZDM Klub Zvonice v Poděbradech.

V letech 2017 – 2019 jsme realizovali projekt, zaměřený na spolupráci sociální služby sanace rodin a OSPOD. Jeho výstupem byla metodika přímé práce a metodika spolupráce poskytovatelů a OSPOD.

V současné době, kdy slavíme 20 výročí založení naší organizace, provozujeme dvě registrované sociální služby NZDM Klub Zvonice a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Poskytujeme službu Sanace rodin, provozujeme Rodinné centrum Kostička, realizujeme programy primární prevence na ZŠ, doprovázíme a vzděláváme pěstounské rodiny, pořádáme pobyty pro děti a mládež a realizuje akce zaměřené na vztahy a propojení  všech generací. Jsme členy MAS Region Pošembeří a spolupracujeme s MAS Mezilesí a MAS Podlipansko. Působíme a spolupracujeme v obcích ORP Český Brod, Kolín a Říčany se službami Sanace rodiny a SASRD a provozujeme NZDM v Českém Brodě a Poděbradech. Našich vzdělávacích programů pro pěstouny a respitních pobytů pro děti se účastní zájemci z celé republiky. V oblastech, kde působíme se také podílíme na tvorbě strategických plánů rozvoje a komunitních plánů sociálních služeb.

Ve strategickém plánu naší organizace na další období již není rozšiřování, ale další zkvalitňování poskytovaných služeb a nabídka vzdělávacích programů. Potenciál pro zkvalitňování služeb vidíme v cíleném propojování služeb pro všechny naše cílové skupiny.